Wide weaving machine

The water – jet weaving machines are able to produce 3.3m widths of fabrics up to 4m widths of PE Tarpaulin and Getapolyne (Scaffolding Cover).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *